បុណ្យកឋិន

កឋិនទាន មាន​ន័យថា សំពត់ ស្បង់ចីពរ ដែលយកទៅប្រគេនភិក្ខុសង្ឃ ។ កឋិនកាល គឺជាបណ្យមួយដែលមានតែក្នុង សាសនា​ព្រះពុទ្ធ តែប៉ុណ្ណោះ និងជាទានមានមកតាមផ្លូវព្រះវិន័យ ហើយក៏ជាកាលដ៏ពិសេសមួយមានកំណត់ពានច្បាស់លាស់។ កឋិនកាល ចាប់ពីថ្ងៃ ១រោច ខែ អស្សុជ ដល់ថ្ងៃទី ១៥​ កើត ខែ កត្កិក (១ខែគត់) ។ ចាប់តាំងពីក្រោយ ថ្ងៃបុណ្យចេញព្រះវស្សាមកប្រជាពលរដ្ឋ ពុទ្ធបរិស័ទ បានរួបរួម គ្នាជាមួយ បងប្អូន ញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយ ធ្វើបុណ្យហែរកឋិនទៅរត្តអារាមនានា ។ កឋិនទាន គឺជាការបូជានូវ សំពត់ចីពរដែលជា គ្រឿងស្លៀកដណ្ដប់ប្រគេនចំពោះភិក្ខុ ។ ទានវត្ថុដ៏សំខាន់ដែលជាអង្គនៃកឋិនទានគឺត្រៃចីពរ រួមមានស្បង់ចីពរនិងសង្ឃាដី ។ ក្នុងចំណោម វត្ថុទាំងបីយ៉ាងនេះ ពុទ្ធបរិស័ទ អ្នកម្ចាស់ទានអាចជ្រើសរើសយកមួយណាក៏បាន ហើយ វេរប្រគេនដល់ភិក្ខុសង្ឃជាការស្រេច ក៏កើតជាអង្គកឋិនទានបាន ។

ពាក្យពិបាក

សង្ឃាដី (ន) សំពត់ឃ្នាប | ភិក្ខុ (ន) អ្នកបួសជាបុរស | ពុទ្ធបរិស័ទ (ន)​ ប្រជាពលរដ្ឋ ត្រៃចីពរ (ន) សំពត់ ស្បងចីពរ | ព្រះត្រៃបិដក (ន) ប្រែជាកញ្រែ្ជង ឬល្អី៣ សម្រាប់ផ្ទុកពាក្យពេចន៍របស់ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ គឺ ១ ព្រះវិន័យឬហៅថា វិន័យបិដក / ២​ ព្រះសូត្រ ឬហៅថា សុត្តន្តបិដក / ៣ ព្រះអភិធម្ម ឬហៅថា អភិធម្មបិដក

Multimedia

Coding is a way to communicate from human languages to technology. The way to understand code is very complicated like a spider web. In Multimedia class, I learned about python, python is one of a language in coding. Coding isn’t connecting to me in any systems, I just can’t get it and also I don’t really love coding, when I learn Multimedia class, I felt like I am in a locations where there are a lot of vampires or monsters because I took much time than the other people to figure out the code problem that my teacher ask me to solve. In fact, this class is very new to me, I never ever get a chance to learn this subject in my whole life and nowadays I got to learn but I just don’t know why, my brain just can’t keep all the explanations in my memory and when my teacher explain me, all of that information get into my right ear but it gets out quickly through my left ear back to her.

Python

 • String

The string is a method that turns non-string to a string.

Ex: Hello — > Hello

 • Boolean

A data that can have value True or false.

Ex: “Hello” is not “Goodbye” — > Ture or 1 isn’t 1 — > False

 • Comparisons

Equal: a == b

Not equal: a != b

Less than: a < b

Greater than: a > b

Less than or equal to: a <= b

Greater than or equal to: a >= b

 • Integer

It is a whole number

Ex: 1,2,3 …..

 • Float

It is a decimal number

Ex: 1.3, 0.5 ….

 • If statement

A = 33

B = 330

If b > a:

print (“b is greater than a”)

 • Elif statement

A = 33

B = 330

If b > a:

print (“b is greater than a”)

Elif a == b:

print (“a and b are equal”)

 • Else statement

A = 33

B = 330

If b > a:

print (“b is greater than a”)

Elif a == b:

print (“a and b are equal”)

Else:

print (“a is greater than b”)

 • And, Or, Not

And

X and Y — > True only if both X and Y are true

Or

X and Y — > True if either X or Y is true

Not

X and Y — > Flip the value of X : X — > Y

 • Exercise

Find the sum of all even numbers between 0 and 200

Hint: Use two variables

T = 0

W = 0

While T < 200:

T += 2

W = W + T

print W

Answer: 10100

English Literacy

Google Search 

The story was divided into two states, they are fiction and nonfiction. Fiction is literature from an imagination of an author that is untruth story but nonfiction is a contrast from fiction, nonfiction is literature that is a fact. In the picture shows that there are 5 main states in one story. Explosition is beginning of a story that tells about characters, settings and conflicts may occur during a story and it also called hook because it is the first story that catches the attention of the readers or viewers. Next, rising action is a middle part of a story in which the problems are rising and that where the characters are shown in a story. After that, climax, it is on a top of a plot, it is known as a turning point in a story is where the main characters face a problem and solve, then, falling action, the state where the problem is resolved and lead the story to end and the story that to wrapping up and finally, resolution is where the problem is solved and come to the end of a story. In a story either Movie or book, they are both have the same story structure (figure above). If you’re interested to know more about the story, by the time you are watching or reading you can check it out of a tone (voice, positive, neutral or negative), mood ( feeling), Motif (image or design that creating one pattern and repeat), foreshadowing (author gives the readers or viewers the hints of what is the next scene), suspense (a state of feeling, scared or excited of what may happen), poetic justice (relate to the characters in story when a bad character in a story get reward but a bad character get punishment), conflict (problem) and theme (category of a story, whether it is emotional to horror). After I learned in class, my facilitator hands me a book Name Looking for Alaska. One week to another, we have to complete the role of this book. There are five roles in total: summarizer, inferencer, symbolizer, word detective, and visualizer base on this book.

 

Google Search 

Carbon & Carbon Cycle

Carbon can combine with itself and with many other elements to form a great diversity of compounds. Carbon is a nonmetal in group 14 in the periodic table. Carbon bonding, They need four more electrons to fill the outer shell to make this element stable by forming covalent bod (share with nonmental and mental) by share four of the electrons. Carbon often forming with Hydrogen. Carbon can form single, double, or even triple bonds with other carbon atoms. In a single bond, two carbon atoms share one pair of electron. In a double bond, they share two pairs of electrons, and in a triple bond, they share three pairs of electrons. Because of carbon’s ability to form so many covalent bonds, it often forms polymers. A polymer is a large molecule that consists of many smaller molecules joined together by covalent bonds. The smaller molecules are called monomers. (The prefix mono means “one,” and the prefix poly means “many.”) . Pure carbon can exist in different forms, depending on how its atoms are arranged. When they form, they will form different structure and it will have different properties, including diamond, graphite, and fullerenes. Carbon is a nonmetal with four valence electrons. Each carbon atom forms four covalent bonds. We call this element is “ Element of Life”.

The Carbon cycle 

From Bioninja 

Agriculture of Stieng Indigenous Community

Identity is the one who shows your origin, Without identity, it is very complicated to identity to know who you are? In the whole universe, the human has different genes to define themselves in uncommon style. A human being different from one to another. Both Minority faction and majority faction, the way that they work are truly contrast. Minority community on earth are very separate from each other. In Kampuchea, There are many types of indigenous group that still exist. One of an indigenous group is almost existing is “Stieng”.  This group is mostly depending on agriculture as the main job. On April-May, which is a rainy season in Kampuchea, so everybody is preparing to farm for the rest of the year. The crops that Stieng people farm are cassava, pepper, rubber and cashew nut.

Cashew nut 

They farm the cassava on red soil from April and pick the crop on December, the end of the year. One kilogram of cassava is 400៛. In the whole year, they got 5,000,000៛-6,000-000៛ from cassava after sold to China company. In other words, cashew nut is also playing in a role. One kilogram of cashew nut is 3000៛ that sell to the middle man so in the whole year they get 1,000,000៛-2,000,000៛. Stieng farmers use the natural soil to put into their farm. For rubber, they farm in a large area that not relevant to cassava or other plants. One year, they got 4 tons of rubber to sell into a middle man for 1600៛ per kilogram. And last, pepper, this type of plant need special soil like black soil or red soil, for the whole year, they got 1-3 tons of pepper and sell one kilogram for 40000៛. Finally, The job is very necessary for life so Stieng people hope to have a new job that can help to improve their lives smother beside farming.  

Cassava 

I Am From

Areca Nut ( Wikimedia Commons ) 

I am from an iron razor,  pork, and lard. I am from the shadowy location with grime natural smell. I am from the areca nut yellowish. The areca nut whose long gone limbs I remember as if they were my own.

I’m from sharp ax and sewing machine, From left thumb and right thumb. I’m from whoop and often not whoop and from giant heavy scream to wow. I’m from Siddhārtha Gautama and pagoda and Dharma. I’m from both doctor and traditional healer.

I’m from agriculture area and update city quality, fast, and cure places and fried white corn with white rice, From broken bone, whose fell from a mango tree, breathing once, still faces on the wall and remain pictures in the folder. I’ll define a gravity case I remember you.

Date: 01/15/2019

 

MY NAME

Worldatlas

In Khmer, my name means peace and lucky was given by my grandmother and what pushed her to put this name because I was born on Friday so she put it the same as the name of the day in Khmer and just add lucky after my first name which is Sok in Khmer. Sok means peace also it represents the day of Friday in Khmer and another one is the same as venus planet’s name in Khmer. On the other hand I notice that I was born on a marvelous month and that is on an international children day, so my name and the celebration is almost matched each other because it is free for all the kids in Cambodia on the day of June first, In this celebration day is peace and luck to all the kids but especially is me because that is my meaning name.

                                          Google Search 

I think my name is greater than all of my sister and brother even my parents because it is sound wired in English but in Khmer, it is so wonderful name and nothing can compare to it like a gift received from a god a thought of my grandmother. The name is always going with us everywhere we go so for me my name just like a wish to me when I do something like a test. You know what, I was so lucky that I got a scholarship to a Liger Leadership academy in Phnom Penh Located in Kingdom of wonder. Is that amazing? Isn’t it, is it because of my name or my knowledge to do the test. Both maybe!
One day the world is going to know my name!

Memoir

                                                My mother’s machine is my life

                                                         (From: PNGio.com)

Sewing machine is my mother. If I don’t have her and her machine, I don’t have today too. She is very important piece of my heart because she fed me and took care of me after I was born. She took care of me the same as she holds the egg not to fall down. When I woke up at the afternoon at 2 o’clock, I saw her sitting on the chair sewing the clothes in the house for money. That time I felt very proud of my mother who was working very hard to fed all of three children in the same time, she is a strong tree that can feed all of the fruits that she had. I am a third children in my family. My mother chose this job because she has learned how to sew the clothes for a long time ago so she decided to chose this as her job. My parents work very hard everyday to get the money to buy the food and the things that we need in our family. My parents are the ants are work in everyday.

When I was in grade 3, I always sleep in the afternoon after I ate lunch. I slept for two hours to three hours, after I woke up and I saw my mother sewing the clothes. I started to shouted out loud because I felt very hungry and then my mother face to me and she said “ Ohh little boy, come on and get up“ . she started to have a big smile to me then she brought the snack for me to eat, next I went to play with my friends that stay close to my house but right now I stay far away from my mother and my father because I have to go to learn at Phnom Penh. I never sleep at the afternoon anymore. I don’t have enough time to go to bed at the afternoon because it is time for me to go to school for my future.

In that Sunday afternoon nearly five o’clock that the sun nearly set, I have a break time from school. I said to my mother“mom I wanted a new backpack” because I will change grade soon because I saw other kids got the new backpack from their moms. She replied to me “OK” in a kind of sad face. She told my sister and brother to looked after me because she had to buy the vegetables for dinner for that Sunday evening and she bought me a new backpack as well. When she arrived home, she gave that backpack to me but before she gave me that backpack she told me that “you have take care of this backpack”  I said to my mother back “yes” mom, I will take care of this new backpack and I will learn and work hard to get a high score and I also said thank you to my mother very much. The backpack was very handsome as me. The backpack was red that I can see the rose inside of this backpack that I couldn’t wait to use it. That Sunday evening I felt very happy and very exciting like I am going to sit on the cloud and fly in the sky with a new backpack. My mom looked at me in a happy face to me but she didn’t say anything to me.

Now it was 5 o’clock in the evening, she told me after she bought me the backpack that you have to think of something that when you buy somethings you have to spend your money so all of those money that she bought the backpack was from the sewing the clothes. All of those money was from her effort. My mother said “Money is very hard to get  but if you spend that money, it is very easy”.

“Time is money but money is life”. My mother said to me, I said back to her, “I will use this backpack very be careful and I will keep it clean all the time”. I didn’t know why she still keep telling me about the backpack like the water cycle. I though that she spent a lot of money on my backpack and because those money, it is very difficult for her to get and another reason is she had three children if  she buy one backpack for me so my brother or sister should get one as well.

At night time that the lion starts to find the food, she told me the Khmer fairy tale before I sleep but in the middle of the story she told me this quote  “When you use things, you have to think first before you use the thing. “ after that I felt confused then I said “ what mom!!”,was this a name of a rabbit. She told me “no” then she told to think about this quote when I grow up. A few minute after she told me to sleep but the story wasn’t end yet just the middle of the story and she also told to think about this quote when I leave her and my father, finally I didn’t ask my mother back about the quote but I just slept until morning.  

 

Stop Beggars In Kampuchea

People thought that a small problem is simple but if you don’t care about it, that simple problem will hurt you in the next day as the earth orbit around. You hear the sound, feel and what it tastes of that problems but you never curious about it but if you take look at this country, there are tons and tons of issues but at least there will be one problem that is really pop out to the society, which is “ beggars ”. On the other hand, There are plenty of kids creating small businesses sell or beg and that is helpful because they are trying to help their family incomes, however, tourists or Khmer citizens should not  give or buy something from them otherwise it might affect society by decreasing education rates, increase the poverty rates, and stunning tourist economy growth in Cambodia.

 

Education plays an important role in the world right now because the world wants to have smart people to help their country reach to the top with development and fast service but Cambodia is processing to success this goal. A quote from Nicky Sullivan, born in England, a freelancing writer working in Cambodia since 2010 as a writer for Phnom Penh post in English, Travelfish, AsiaLIFE Magazine, the Southeast Asia Globe, South China morning post, and etc, she also used to be a researcher. She said that “Worse yet, working on the streets not only impairs their education, but it also exposes these children to predators: traffickers, drug dealers, and child sex tourists (Sullivan 1)”.  In fact, it’s so gloomy to say no to street child beggar when they are begging but if you want to help them don’t give money or buy flower or jewelry from them even though they are in need and poor, the best solution is to contact their parents, school or Non Government Organization that can assist them. One Non-Government Organization, you should contact to is Concert Cambodia located in Siem Reap that provides education, good health care, life care, and nutritious foods to make their life exceptional.

 

One day the school won’t be any more students if all of them are missing out from school to get other jobs rather than study. Just take a look at this quoted figure below,   

“The dropout rate in Grade 1 was only 8 percent between 2013 and 2014. However, by Grade 9, dropouts grew to 18.8 percent and skyrocketed to 59 percent by Grade 12. The upper secondary school completion rates are now around 19 percent.” (Education Statistics and Indicators for Siem Reap Province, 30/January/2015). Big amounts of the children were dropping out of school, just imagine in the next few years the drop out of school rates will increase. Cambodia will develop so our country is stepping out from the lack of education to a high education like reputable countries. If they don’t go to the academy, and they thought that the first priority needs in their consciousness are money consequently their future will become shadowy and it isn’t just themselves but it disturbs the country education growth too. One person can influence another person to repeat after them so expeditiously.

For example, one girl has a smartphone so if another kid sees her then they might think and want to play as her too because that is a young brain works. Is it impossible for you to hear that? but the reality is exactly like that. When they sell or beg from the guests that came to visit the temple around Cambodia and earn much and much money from that little business  then that won’t encourage them to go to school anymore because one day they earn that much money so if they go to school then they might lose that much money just for one day go to school. If the percentages of the kids that dropout from school increase so, what Cambodia might be on Education system in other words government should try first before this issue is growing even larger than now, let stop the beggars in Cambodia whether children or adults from a little to a big amount. In order to help our country bright and successful, “ If  the children stop going to beg and sell the stuff but let their parents or adults sell the stuff so the incomes should be better because there aren’t any more kids to fire up and mess the tourists for money and sell something” (Inga, Visit Angkor Wat, January/27/2017), on the other hand, they can go to school to gain more knowledges rather than begging.

 

If Cambodia can succeed to stop beggars so this country will be more smother to live and work for both Khmer people and other nationalities but the problem still remains nowadays which is “tourist economy growth”. There are many Tourists that came here in Cambodia, because of their job and another is visiting some interesting discovery places in Cambodia such as historical and geographical to know more about this kingdom. On the summer break, most foreigners will start their journey to other countries to see some cool structures in the world or natural occurs to relax from stress and job.

 

For instance: when a foreigners are walking, enjoy a guide that telling them the story of Angkor Wat location then a child go to them and ask for money, that is disrespectful, not good habit, not morality and the guests might look down to that child and often they don’t just mention only that kid but they will say “All Cambodian children are beggars and none of them are educated children” to show that they came here to explore not to provide the children beggars money for their own self-profit. Sometimes, the tourist doesn’t really like beggar’s reaction because most of them “ when tourists don’t buy their items or give them money soon they might become rude and they still ask tourists over again” (Cambodia – Children begging you to buy something, youtube video). When the tourists knew that Cambodia has a lot of beggars,  they understand that this country is poor at education because of the beggar that came to annoy them: while they are eating, guiding, and even walking enjoy a beautiful view.

 

Money can make that kid loses conscious or lose control because they just hunt for money like carnivores animals furthermore they don’t care about their attitude or other talks about them. The beggar came from anywhere around  Cambodia to a famous place to find job or begging and usually kid begging in Siem Reap province because there are full of guests, both national and international going around to visit some incredible features in Siem Reap. This province and whole country don’t just attract the tourists also it attracts the beggars too but if there are beggars more than tourist then it will repel the tourist.

 

Imagine, this country is lack of education and low tourists economy, as a result, is poor but his country is also known as the best country during the Khmer Empire, to illustrate Cambodia is so strong during that period. If the period is continuing and while you are breathing don’t go and ask somebody for money because that money they have in their hand came from their effort from work and job. Although all of the children beggars want to have any single item like a rich or typical family had, they seem jealous at rich children so they must go to study and push themselves harder then, just begging and create a small business to find money and hope that, it will help them but opposite  is no, it won’t help anything. Beggars think that people will give them money but SUCCESS website said that“ Push yourself because no one else is going to do it for you ”. This quote is telling that, Trying to help your own-self better than to depend on other unknown people to help you.

 

Let take this story, as an illustration, In a  family, there are two uneducated parents with three young children. After taking care of their children for a few years, a father is going to work in the factories Phnom Penh and a mother is emigrating to another country for job but before this couple leaving to job, they told their parents that, if their children aren’t able to study so they can go to do some work to help family income is way greater but Finally these three children lose an opportunity that they had. Take the case of Robert Brault quote  “ One key to success is to have lunch at the time of day most people have breakfast ”. So it means that try to find a solution that can solve the problem without just get rid out of it and if you always behind other, now you should always start before them because you are moving slower than other. Want to success use Robert Brault quote, if Beggar or Cambodian can follow this quote then they probably step out of poverty.

 

Overall,  I think that you might deserve to my message figure above and last but not least  I inspire you to take your hand off the beggars anytime you see them, also I hope that there will be a lot of students go to school, and I think in the future Cambodia will attract outside country worker came to work in Cambodia because it changed and become a bright world that everyone knows. If no beggar in Kampuchea, Country will increase education rates, decrease the poverty rate and increase the tourist economy in the Kingdom of wonder.

Works Cited

 • Sullivan, Nicky. “Why Giving Money to Street Kids Is a Really Terrible Idea.” Travelfish, www.travelfish.org/beginners_detail/cambodia/41.
 • “Siem Reap Education Statistics and Indicators 2014-2015.Pdf.” Google Drive, Google, drive.google.com/file/d/0B1ekqZE5ZIUJUGdHOS1RNkhGajg/view.
 • Roes, Pim. “Cambodia – Children Begging You to Buy Something.” YouTube, YouTube, 24 Nov. 2010, www.youtube.com/watch?v=UIxUdLTNPGU.
 • Inga. “Why There Are Children Begging in Siem Reap & What You Can Do about It.” Visit Angkor Wat, 3 Sept. 2017, www.visit-angkor.org/blog/2017/01/27/children-begging-siem-reap/.
 • “17 Motivational Quotes to Inspire You to Be Successful.” SUCCESS, 31 July 2018, www.success.com/17-motivational-quotes-to-inspire-you-to-be-successful/.

 

អារម្មណ៍បុត្រពៅ

(យកមកពី Desktop Nexus )

ពេលវេលា​ពិតជាមានប្ញទ្ធានុភាព អង់អាចខ្លាំងអស្ចារ្យ ជាប្រកាលបណ្ដាលអោយ ខ្ញុំបានចាប់កំណើតលើ ទឹកដី់់សុវណា្ណភូមិ ដ៏ភ្លឺចែងចាំង នៃអណាចក្រអច្ឆរិយ មួយនេះ ។​ លោកតែងតែបីបាច់ ថ្នាក់ថ្នម រូបរាជបុត្រពៅ ដូចជាកែវពន្លឺរស្មី លោកមិនដែលមានចិត្តកាឡកណី ដាក់រូបបុត្រឡើយ ព្រមទាំងមិនដែលកន្ដើយ បែរជាឆ្លើយថា ” ប្រតិព័ទ្ធ” ទៅវិញ។​ 

តាំងពីមិនចេះនិយាយ ឥឡូវអាចពោលដោយប្រពៃ តាមប្រពៃណី នៃប្រទេសកម្ពុជាដ៏អនេក។ លោកទត លោកព បំពេលោកបញ្ចុកក្រយាល លោកការពារ ដោយចេញពីចិត្តបេះដូងគោរពស្រឡាញ់​ យកអ្វីមកផ្ទឹមពុំបាន​​ ទោះបីឧបសគ្គយ៉ាងណា ឬប្រកាលអ្វីមួយ​ក៏ដោយ លោកឲប​ កំុឲ្យបុត្រព្រួយ ពេលបុត្ររងារ លោកជាភួយ ពេលបុត្រពិបាកឆ្លងឬពិបាកដើរ លោកជាអ្នកអៀវ ទៅកន្លែង ដែលបុត្រចង់ គង់ទត មើលទេសភាព ។

រស់ជាតិជីវិត មានគ្រប់ប្រភេទ ពេលខ្លះផ្អែម ពេលខ្លះល្វីង ពេលខ្លះក៏ជូរ និងចត់ផងដែរ ។​ដើម្បីរស់រានបន្ដ ឆាកជីវិត លោកត្រូវប្រើកម្លាំងកាយ និងចិត្ តដើម្បីរូបបុត្រ ។ ពេលព្រឹកធ្វើការងារ តែងប្រាថ្នា ឲ្យបុត្រស្រួល ចិត្ត និងអារម្មណ៍ លោកមិនដែលប្រួល ទោះខ្យល់បោះបោកដួល លោកងើបទាំងទឹកមុខដូចផ្កាស្រស់ ។​ 

កន្រ្ទៃមាសកាត់ក្រណាត់ ប៉ាក់ មូល និងផាមួងយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ ម៉ាសីុនដេរផ្ជាប់ឥតចន្លោះ ដេរមិនដែលខុស វត្ថុទិព្វទាំងពីរ ពីព្រឹកក៏ប្រណិប័តន៍ ពេលយប់ ក៏នៅតែបន្តដល់គោលដៅ ។ ព្រះហត្ថស ព្រះមាតាទ្រង់កាន់កន្ទ្រៃមាស ដើម្បីជន្លៀសភាពក្រខ្សត់ រីឯព្រះបាទតេ្យ ទ្រង់ធាក់ម៉ាសីុនដេរពេជ្រ ដេរឡើងរំលេច ភាពបិុនប្រសប់ ។​

ព្រះហត្ថសព្រះបិតា ទ្រង់កាន់ជញ្ជីងប្រាក់ ថ្លឹងសាច់ដាក់លក់ យ៉ាងមឹុងមឺុត ថ្លឹងយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ប៉ះពៅឲ្យតិចតួច ប៉ុន្ដែមិនដែល ក្របួច ឬកេងប្រវ័ញ្ច ក្រឡេកទៅមើល ព្រះបាទត្យេទ្រង់ ទ្រង់ធាក់កង់ត្បូង ដើម្បីរកថវិកា ឬប្រាក់ មកផ្គត់ផ្គង់ ដល់បុត្រា និងបុត្រីទាំងបីរបស់ព្រះអង្គ។​

លោកសប្បាយ  មុខ និងអាកប្បកិរិយា ដូចផ្ការំចង់ រីកព្រោងព្រាយ និងបែកមែកសាខាកណ្ដាលបឹង ។ វត្ថុទិព្វ ទាំងបួន ដែលមាន ឆពណ្ណរង្សី ធ្វើឲ្យ រូបបុត្រមួយអង្គ នេះបានស្គាល់ បានដឹងបានយល់ បានភ្លក្ស និងមើលពិភពលោក រស្មីទីមួយគឺអាកប្បកិរិយា រីឯវាចាជារស្មីទី២ ចំណែករស្មីទីបីគឺអារម្មណ៍ គួបផ្សំទឹកចិត្ត ចតុរស្មីគឺញ្ញាណទំាងប្រាំ បើចងចំណំរស្មីទី៥ និង៦ ត្រូវចាំចំណងជើង អត្ថបទមួយនេះ ។ បុត្រសំុលើកដៃ ក្រាបសំពះ ចេញពីចិត្ត ដែលលោកពលី ដើម្បីបុត្ រលោកទាំងពីរ មានធម៌ដ៏ល្អលើ រូបបុត្រជាមួយទសពិធរាជធម៌ ។ ព្រះមាតា ទ្រង់ប្រព្រឹត្ត អំពើល្អ អ្នកណាៗ ក៏ខ្លបខ្លាចអំណាចជេស្ដា របស់ទ្រង់ដែរ ពីព្រោះទ្រង់ មិនដែលទៅ ប៉ះពាល់ របៀតបៀន អ្នកណានោះទេ។ 

រូបលោក ទាំងពីរល្អថ្លៃថ្លា ចិត្តស្អាតដូចផ្កា ស្រស់ថ្លាដូចទឹក លោកធ្វើអ្វីគ្រប់វិធីដើម្បីចិញ្ចឹមរូបបុត្រ ទោះបីខ្លាច មិនចង់ធ្វើខ្លាច គេនិយាយដើមយ៉ាងណា ក៏ដោយ ទ្រង់នៅតែបន្តនូវអ្វី ដែលទ្រង់គិតថាសុច្ចរិត ត្រឹមត្រូវ តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងសង្គម មិនស្អប់ខ្ពើប ពោលគឺសេចក្ដីទៀងត្រង់ និងសុច្ចរិតត្រឹមត្រូវ ។ ចេញរកសីុចិញ្ចឹម បុត្រតាំង ញើសហូរខ្ចាយពេលខ្លះលោកមិន ដែលសប្បាយ ឬបានចាយវាយច្រើននោះឡើយ ចំណែកពេលខ្លះលោកមិនដែលស្លៀកពាក់ បានល្អ និងតុបតែងខ្លួនបានស្អាតបាតឡើយ ដោយសារខំប្រឹងរកសីុ ។

ខណៈពេលនេះ បុត្របាននាំនូវ អ្វីដែលលោកបាន ប្រតិបត្ត ចំពោះរូបបុត្រ ។ បុត្រពិតជាមានសេចក្ដីមនោរម្យ រកអ្វីមកផ្ទឹមពុំបានដែលទ្រង់ បានពលី ចំពោះបុត្រ ឲ្យអ្នកដទៃបានដឹងថា លោកពិតជា អ្នកមានគុណមកលើ រូបបុត្រ ទោះមាស ឬពេជ្រ ពិនដូងទំុ មកសងគុណ លោកទំងពីរ ក៏គ្រប់ដែរ ទោះលើកភ្នំព្រះសុមេរុ មកឲ្យ ក៏នៅតែមិនគ្រប់ដដែល ។អ្នកផងបានឮ នូវអ្វី ដែលបុត្រ បានរៀបរាប់ អំពីគុណ និងធម៌ ដែលលោកមេត្តា ករុណា ឧបិក្ខា និងមុទិតា មកកាន់ រូបបុត្រ សូមជូនពរលោកទាំងពីរ សូមឲ្យមានតែសុភាពរឹងមាំ អាយុយឺនយូរ ដែលជាម្លប់ត្រជាក់ ដល់កូនចៅ ដែលនៅជ្រក់ពីក្រោមទាំងឡាយហោង ។​